Inwestycja

Restauracja CLEOPATRA przy ul. Grodzkiej 26 w Lublinie powstała  w wyniku realizacji projektu pt. "Przystosowanie zabytkowej kamienicy na Starym Mieście w Lublinie na cele turystyczne". Projekt (Nr umowy: 03.09-WND-RPLU.01.05.00-06-139/09) był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 (Oś Priorytetowa I - Przedsiębiorczość i innowacje; Działanie 1.5 - Dotacje inwestycyjne w dziedzinie turystyki). Inwestycja została zrealizowana w okresie: 01.06.2010r. - 30.09.2012r.

                              

Rezerwacja

template-joomspirit